ออนไลน์ 48 คน

เยี่ยมชม 57,581 คน

รายงานผลการป้องกันการทุจริตรอบ 1 ปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ก.ย. 63รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
10 ก.ย. 63รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ.2563 แชร์  
8 ก.ค. 63รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แชร์  
18 มิ.ย. 63รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562  แชร์  
18 มิ.ย. 63รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6  แชร์  
18 มิ.ย. 63รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 แชร์  
18 มิ.ย. 63รับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.1 แชร์  
1 มิ.ย. 63รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก) แชร์  
29 พ.ค. 63สรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2563  แชร์  
12 พ.ค. 62รายงานผลการประเมินตนเองของเทศบาลตำบลศาลา (Self Assessment Report: SAR) แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา