ออนไลน์ 41 คน

เยี่ยมชม 57,639 คน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 พ.ค. 64มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564: รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 และข้อเสนอแนะในการพัฒนา  แชร์  
2 มี.ค. 63มาตรการเพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  แชร์  
11 พ.ค. 62มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีการเกิดการทุจริต แชร์  
10 เม.ย. 62มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แชร์  
26 มี.ค. 62มาตรการป้องกันการรับสินบน แชร์  
27 ม.ค. 62มาตรการในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ แชร์  
20 ม.ค. 62มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แชร์  
10 ม.ค. 62มาตรการสร้างความตระหนัก แชร์  
9 ม.ค. 62มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
9 ม.ค. 62มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา