ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 25,471 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 51 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
3 มี.ค. 64วัสดุงานบ้านงานครัว ไม้กวาดทางมะพร้าว เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาลตำบลศาลา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 มี.ค. 64จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 มี.ค. 64ซื้อคลิบบอร์ดพลาสติก A๔ จำนวน ๓๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 มี.ค. 64ซื้อวัสดุก่อสร้าง ใช้ในงานสำนักปลัด เทศบาลตำบลศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 มี.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 มี.ค. 64ซื้อเครื่องรันนิ่ง 6 หลัก จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 ก.พ. 64ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 ก.พ. 64ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลา ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 ก.พ. 64ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลา ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 ก.พ. 64จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลา ประจำเดือน มีนาคม 2564 จำนวน 50 คน เป็นระยะเวลา 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 ก.พ. 64จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หยุดเผาฯ พร้อมโครงไม้ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 ก.พ. 64ซื้อชั้นวางเอกสาร 3 ช่อง จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 ก.พ. 64ซื้อชั้นวางเอกสาร 3 ช่อง จำนวน 6 อัน เป็นเงิน 3,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 ก.พ. 64จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์(วันมาฆบูชา) ขนาด 1 x 3 เมตร จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 ก.พ. 64ซื้อวัสดุหมึกเครื่องพิมพ์สำหรับใช้พิมพ์ ส.ถ./ผ.ถ. และกระดาษ ขนาด A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 ก.พ. 64จ้างจัดทำป้ายประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อดำเนินงานโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศาลาและนายกเทศมนตรีตำบลศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 ก.พ. 64ซื้อเพิ่มหน่วยความจำ(RAM) 2 GB หมายเลขครุภัณฑ์ 416 51 0027 พร้อมบริการระบบปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 ก.พ. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน(แฟ้มแขวน จำนวน 600 แฟ้ม) เป็นเงิน 9,600.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 ก.พ. 64จ้างซ่อมแซมระบบปฏิบัติการและประมวลผล หมายเลขครุภัณฑ์ 416 53 0034, 416 59 0055 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 400.-บาท เป็นเงิน 800.-บาท(แปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 ก.พ. 64ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (แผนงานเคหะและชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา