ออนไลน์ 81 คน

เยี่ยมชม 57,629 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นางอัญชลี ฤทธิ์ประภา

    ปลัดเทศบาลตำบลศาลา ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลศาลา

    054-282346 ต่อ 102

  • รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลา

  • รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลา

  • เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศาลา

  • ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศาลา

เปลี่ยนภาษา