ออนไลน์ 114 คน

เยี่ยมชม 22,336 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • จะเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564

    นายกเทศมนตรีตำบลศาลา

  • รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลา

  • รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลา

  • เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศาลา

  • ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศาลา





เปลี่ยนภาษา