ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 57,589 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
11 พ.ค. 64เทศบาลตำบลศาลาประชาสัมพันธ์บริการจัดเก็บค่าขยะประจำเดือน พฤษภาคม 2564
11 พ.ค. 64เทศบาลตำบลศาลาวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 - 4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
7 พ.ค. 64เทศบาลตำบลศาลารายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
7 พ.ค. 64เทศบาลตำบลศาลาประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้ง อบต.ศาลา เป็น เทศบาลตำบลศาลา
7 พ.ค. 64เทศบาลตำบลศาลาหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔
7 พ.ค. 64เทศบาลตำบลศาลาแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖)
7 พ.ค. 64เทศบาลตำบลศาลารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
7 พ.ค. 64เทศบาลตำบลศาลารายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7 พ.ค. 64เทศบาลตำบลศาลามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564: รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
6 พ.ค. 64เทศบาลตำบลศาลาวิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง
1 พ.ค. 64เทศบาลตำบลศาลาคู่มือการปฏิบัติงาน : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)
30 เม.ย. 64เทศบาลตำบลศาลามอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายให้กับ รพ.สต.บ้านศาลาไชย และรพ.สต.บ้านศาลาดงลาน
30 เม.ย. 64เทศบาลตำบลศาลารณรงค์สวมหน้ากากอนามัยแก่ผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชน
30 เม.ย. 64เทศบาลตำบลศาลาประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2560 จำนวน 5 บทความ
29 เม.ย. 64เทศบาลตำบลศาลาสถิติการให้บริการงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564
29 เม.ย. 64เทศบาลตำบลศาลาสถิติการให้บริการงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
29 เม.ย. 64เทศบาลตำบลศาลาสถิติการให้บริการการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
29 เม.ย. 64เทศบาลตำบลศาลาสถิติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเกิดสารณภัยและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
28 เม.ย. 64เทศบาลตำบลศาลาการบริการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
28 เม.ย. 64เทศบาลตำบลศาลา " ล้างตลาดสดศาลาดงลาน "
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 50 รายการ
เปลี่ยนภาษา