เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5)ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
การประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศาลา ประจำปี พ.ศ. 2563ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2562ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
การรับชำระภาษีป้ายทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
การขอข้อมูลข่าวสารของราชการทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาดทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.50MB