เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6 ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.1ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2563 ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
สรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2563 ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
สถิติการให้บริการ ปี พ.ศ. 2563ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ข้อมูลทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 2563 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สรุปรายจ่าย) ปี พ.ศ. 2563 ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
สรุปผลโครงการก่อสร้าง ปี 2563 (ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563) ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.21s. 0.50MB