เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ภาพกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2563ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2562ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งพังชนิดกล่องตาข่ายบรรจุหินขนาดใหญ่คละขนาด บ้านหนองแหวน หมู่ 4 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปางทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 333/1 (ร้านสุรีย์รัตน์วัสดุก่อสร้าง) ถึงสามแยกหน้าบ้านเลขที่ 27 (ร้านก๋วยเตี๋ยวเปิ้ล) บ้านศาลาไชย หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปางทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2562ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์ผู้พิการเทศบาลตำบลศาลาทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลา ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
โครงการอบรมสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในคดีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ก.ย.ศ.)ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
เทศบาลตำบลศาลาได้จัดโครงการเผยแพร่ให้ความรู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2562 ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
บริการข้อมูลข่าวสาร>ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 1ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
กิจกรรมหล่อเทียนและกิจกรรมถวายเทียนพรรษาทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศาลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
เทศบาลตำบลศาลา ได้ดำเนินการบูรณาการร่วมกับนักเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาล และกลุ่มส่งเสริมสุขภาพบ้านศาลาหลวง ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านศาลาไชย หมู่ที่ 2 (ซอย 5 เชื่อมซอย 7) ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปางทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.22s. 0.50MB