เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
กำหนดการประชุมประชาคมตำบลทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาลทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
รายชื่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลศาลา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ไวรัสโคโรน่า ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
รับสมัครแรงงานรายวันเพื่อดำเนินการตามโครงการจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรน่าทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลศาลา การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็กทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ประชาสัมพันธ์เรื่องโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
วันเทศบาล ประจำปี 2563ทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย6 หมู่2 บ้านศาลาไชยทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.4 บ้านหนองแหวนทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.1 ซอย 6 ข้างตลาด บ้านศาลาดงลานทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 6 ซอย 2 ข้างวัดศาลาหลวง-บีบอัดทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย13 หมู่2 บ้านศาลาไชยทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย10 หมู่2 บ้านศาลาไชยทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย9 หมู่ 2 บ้านศาลาไชยทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย2 หมู่2 บ้านศาลาไชยทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรีย และเชื้อไวรัส และมอบ face shields ให้กับ อสม.ในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละชุมชนทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
เทศบาลตำบลศาลา ยินดีต้อนรับ นายธนารัฐ สายเทพ ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเกาะคาทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
จัดทำ face shield เพื่อมอบให้กับทีมงานกู้ชีพกู้ภัยและทีมงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลศาลาทต.ศาลา เกาะคา ลำปาง
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.23s. 0.50MB