เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รอบ 3 เริ่ม 15 ก.ค. นี้

แชร์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลศาลา

 เรื่อง กระทรวงเกษตรฯ พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รอบ 3 เริ่ม 15 ก.ค. นี้
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้จ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงรายละ ๕,๐๐๐ บาท/เดือน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว ที่ผ่านมาได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ในรอบที่ ๓ ประจำเดือนกรกฎาคม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตกรที่ผ่านการคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยังไม่สามารถโอนเงินให้กับเกษตรกรได้อีก ๑๒๑,๓๙๔ ราย เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้แจ้งเลขที่บัญชีสำหรับรับโอนเงิน หรือกรณีที่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับ ชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ หรือบัญชีถูกอายัด และบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหว ซึ่งเกษตรกรสามารถแจ้งช่องทางสำหรับ รับโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com
สำหรับผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ฯ ซึ่งมีผู้ยื่นอุทธรณ์ ๑๘๙,๖๖๓ ราย สามารถจำแนกสถานะได้เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร จำนวน 73,975 ราย อยู่ระหว่างการแจ้งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาต่อไป 2) กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร เห็นควรยุติการพิจารณา จำนวน 108,391 ราย และ 3) กลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ต้องรอผลการพิจารณา จำนวน 7,297 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการลงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของกรมส่งเสริมการเกษตร และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบที่ขึ้นทะเบียนประมาณ ๑๐ ล้านราย (ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับการได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกัน) ได้รับเงินจ่ายตรงรวม ๑๕,๐๐๐ บาท/ราย สามารถทำให้เกษตรกรและครอบครัวมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพในช่วงภาวะวิกฤติ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2555 0555

ที่มา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB