เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม 424 ม.ค. 63
การประกาศใฃ้แผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลศาลา ประจำปีงบประมาณพ.ศ ๒๕๖๓424 ม.ค. 63
ตำรวจภูธรภาค๕ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด มาตรการห้ามเผาโดยเด็ดขาด224 ม.ค. 63
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2563224 ม.ค. 63
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ523 ม.ค. 63
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563และ 2/2563517 ม.ค. 63
ภาพกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 25631311 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563149 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ2627 ธ.ค. 62
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 25621729 พ.ย. 62
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/25623927 ก.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์ผู้พิการเทศบาลตำบลศาลา5516 ส.ค. 62
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลา 5616 ส.ค. 62
โครงการอบรมสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562538 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในคดีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ก.ย.ศ.)5530 ก.ค. 62
เทศบาลตำบลศาลาได้จัดโครงการเผยแพร่ให้ความรู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2562 5625 ก.ค. 62
บริการข้อมูลข่าวสาร>ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 9223 ก.ค. 62
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 17123 ก.ค. 62
กิจกรรมหล่อเทียนและกิจกรรมถวายเทียนพรรษา4911 ก.ค. 62
เทศบาลตำบลศาลา ได้ดำเนินการบูรณาการร่วมกับนักเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาล และกลุ่มส่งเสริมสุขภาพบ้านศาลาหลวง ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ533 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB