เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม 424 ม.ค. 63
การประกาศใฃ้แผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลศาลา ประจำปีงบประมาณพ.ศ ๒๕๖๓424 ม.ค. 63
ตำรวจภูธรภาค๕ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด มาตรการห้ามเผาโดยเด็ดขาด224 ม.ค. 63
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2563224 ม.ค. 63
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ523 ม.ค. 63
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563และ 2/2563517 ม.ค. 63
ภาพกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 25631311 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563149 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ2627 ธ.ค. 62
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 25621729 พ.ย. 62
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/25623927 ก.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์ผู้พิการเทศบาลตำบลศาลา5516 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในคดีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ก.ย.ศ.)5530 ก.ค. 62
บริการข้อมูลข่าวสาร>ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน 9223 ก.ค. 62
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 17123 ก.ค. 62
กิจกรรมหล่อเทียนและกิจกรรมถวายเทียนพรรษา4911 ก.ค. 62
เทศบาลตำบลศาลา ได้ดำเนินการบูรณาการร่วมกับนักเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาล และกลุ่มส่งเสริมสุขภาพบ้านศาลาหลวง ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ533 ก.ค. 62
5527 มิ.ย. 62
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศาลา วันที่ 12 มิถุนายน 2562 10112 มิ.ย. 62
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2562 656 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB