ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 57,623 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


“ ประชารัฐร่วมใจพัฒนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เคียงข้างอาเซียนอย่างยั่งยืน ”
พันธกิจ

- สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร หรือเครือข่ายในการพัฒนา
- สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน นำภูมิปัญญาท้องถิ่น และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ในมิติ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา ทักษะอาชีพ เพื่อก้าวทันสู่ประชาคมอาเซียน


ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และการอุตสาหกรรม
- การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา การคมนาคม
- การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า
- การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ระบบระบายน้ำ
- การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา ระบบโทรคมนาคม
- การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา สถานที่สาธารณะประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริมเซรามิค หัตถอุตสาหกรรม การแก้ไขปัญหาความากจนเพิ่มพูนมูลค่าทางการค้า และการลงทุนทั้งระบบ
- กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
- ส่งเสริมเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาความยากจน อย่างยั่งยืนและการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
- การส่งเสริมปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
- เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม
- การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
- การรักษาความสงบเรียบร้อยและการแก้ไขปัญหาสังคม
- การเรียนรู้ด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬา
- เพิ่มโอกาสการรับรู้ข่าวสาร และแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน
- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ
- ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร ในระบอบ ประชาธิปไตย
- พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี
- ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- ทัศนียภาพที่ดีของชุมชน
- การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝ้าระวัง รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาด้านการส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัย
- ส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรธรรมชาติ ปลอดสารพิษ
- ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
- ส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์
เปลี่ยนภาษา