ออนไลน์ 134 คน

เยี่ยมชม 22,151 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • จะเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564

    นายกเทศมนตรีตำบลศาลา

  • รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลา

  • รองนายกเทศมนตรีตำบลศาลา

  • เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศาลา

  • ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศาลา

เปลี่ยนภาษา