ออนไลน์ 172 คน

เยี่ยมชม 22,148 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางอัญชลี ฤทธิ์ประภา

  ปลัดเทศบาลตำบลศาลาสำนักปลัด

 • นายมนเทียร เสริมไทยสงค์

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • นางเพ็ญศิริ ถนอมจิตต์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางมาลินี ทีรฆวณิช

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นายสมฤทธิ์ ตั้งเจียมศรี

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางอำพร อินทะ

  ครู คศ.2

 • นางสาวดวงใจ ศรีธเนศโภไคย

  ครู คศ.1

 • นางสุพรรณี เอี่ยมดี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางสาวมนสิชา อินต๊ะ

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นางสาวนุชชาวดี แผ่นทอง

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • นางวิไลรัตน์ มูลพุ่มสาย

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายเอกชัย เงินสายตา

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายธนวัฒน์ จงกล

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 • นางสาวณัฐกานต์ สุจิตต์

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางสุภาณี ทนันไชย

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสาวณิชรัตน์ ดัดงอน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสายหยุด ใจมา

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางทิพย์วรรณ สุวรรณ์

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นายเกรียงศักดิ์ เทวะนา

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายมนตรี ลัดดาวงค์

  พนักงานขับรถยนต์

กองคลัง

 • นางรัตนา มุณีแก้ว

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางพาสนี วิสุทธิ์

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางลภัสนันท์ ทองวัง

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางมัลลิกา ปาเลิง

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ

 • นางสาวลดาวัลย์ วัฒนเสน

  นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ

 • นางเสาวนีย์ เหลืองอ่อน

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางดวงวารัตน์ คำหลวงเติม

  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 • นางสาวยุกัณต์ญา แก้วมูลคำ

  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

 • นางสาวนรพัชร์ แก้วคำปา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

กองช่าง

 • นายนที อ่อนน้อม

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • ส.อ.พชร เรืองฤทธิ์

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายภูวนาท ณ ลำปาง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นางสาววรัญญา แซ่ลิ้ม

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตรวจสอบภายใน

 • นางสาวฐิติภา ครูบา

  นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการเปลี่ยนภาษา