เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2563123
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 127
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2560116
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2554 117
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554218
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร พ.ศ. 2553115
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2553 116
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553116
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2553119
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2553119

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB