เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาท้องถิ่น

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓18
การเปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วม129
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)143
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒144
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2562173
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)1146
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ช่วงที่ 2 ประจำปี 2561162
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ช่วง 1 ประจำปี 2561161

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB