เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาท้องถิ่น

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓119
การเปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วม138
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)157
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒153
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1/2562182
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)1173
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ช่วงที่ 2 ประจำปี 2561170
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ช่วง 1 ประจำปี 2561171
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่องการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 16
แผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปี 2561-256419

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB