เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ240
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 140
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 110
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานของรัฐ 135
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)1105
ข้อบังคับเทศบาลตำบลศาลาว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น15
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี15
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการเทศบาลตำบลศาลา 26

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB