เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ225
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 126
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานของรัฐ 119
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)190

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB