เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การประกาศใช้แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลศาลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓18
การประกาศใช้แผนดำเนินงานของเทศบาลตำบลศาลา19
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓119
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน134
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 237
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 140
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล138
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล146
คณะกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ - เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ240
การเปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วม138
การกำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลศาลา กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ และการจัดแบ่งส่วนราชการภายใน 247
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 140
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563 239
แผนดำเนินงานประจำปี 2563362
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563326
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562143
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน176
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 110
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)157
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานในหน่วยงานของรัฐ 135

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB