ออนไลน์ 68 คน

เยี่ยมชม 57,610 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 พ.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงาน : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) แชร์  
21 เม.ย. 64คู่มือการปฏิบัติงาน : การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
25 มี.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงาน : การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 แชร์  
1 ม.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงาน : การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน  แชร์  
8 เม.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  แชร์  
11 พ.ค. 62มาตรการ : การจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีการเกิดการทุจริต  แชร์  
10 เม.ย. 62มาตรการ : สร้างจิตสำนักและความตระหนัก แชร์  
10 เม.ย. 62มาตรการ : ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  แชร์  
26 มี.ค. 62มาตรการ : การป้องกันการรับสินบน แชร์  
27 ม.ค. 62มาตรการ : การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ แชร์  
20 ม.ค. 62มาตรการ : ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แชร์  
9 ม.ค. 62มาตรการ : การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
9 ม.ค. 62มาตรการ : ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา