เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลทะเบียนจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 825
ทะเบียนรายจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563)014
ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สรุปรายจ่าย) ปี พ.ศ. 2563 125
สรุปผลโครงการก่อสร้าง ปี 2563 (ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563) 136
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลศาลา ปีงบประมาณ 2562 121

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB