เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 121
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6 112
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4112
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.1110
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2563 19
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)115
สรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2563 123

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB