เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ.256319
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 132
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 148
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6 125
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4125
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.1122
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2563 125
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)134
สรุปผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 2563 137
รายงานผลการประเมินตนเองของเทศบาลตำบลศาลา (Self Assessment Report: SAR)18

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB