เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ 166
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เทศบาลตำบลศาลา 158
การรับชำระภาษีป้าย168
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์183
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ170
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ188
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา151
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา161
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา152
การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์170
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด166
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด179
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร173
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร167
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร176
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร158
การขอรับถังขยะมูลฝอย149
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ153
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ161
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ188

ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB