เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2563122
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562131
สถิติการให้บริการ ปี พ.ศ. 2563124
ประกาศเทศบาลตำบลศาลา เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ 177
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการหน่วยงาน172
การปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 151
แบบฟอร์ม คำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ 149
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เทศบาลตำบลศาลา 167
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2562172
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5)11019
การรับชำระภาษีป้าย180
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์192
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ182
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1106
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา161
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา170
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา164
การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์183
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด179
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด185

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB