เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอเกาะคาประมาณ ๓ กิโลเมตร และห่างจากที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดประมาณ ๕๐๐ เมตร

ทิศเหนือติดต่อกับพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ทิศใต้ติดต่อกับพื้นที่เทศบาลตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันออกติดต่อกับพื้นที่เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตกติดต่อกับพื้นที่เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

พื้นที่ (แสดงพื้นที่โดยประมาณเป็นกิโลเมตร และไร่) ตำบลศาลามีพื้นที่ประมาณ ๑๙.๕๐ตารางกิโลเมตร


ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนและเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่านทางทิศตะวันตก ตามแนวเขตของตำบล จากทิศเหนือ ไปยังทิศใต้ ซึ่งเกษตรกรได้อาศัยแหล่งน้ำทำการเกษตร และมีลำห้วยแม่ปูน เป็นแหล่งระบายน้ำในช่วงฤดูฝนที่สำคัญ


ประชากร

ประชากรทั้งหมดรวม 5,452 คน

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1ศาลาดงลาน 7167851,501605
2ศาลาไชย 1,255 1,377 2,632 1,293
4หนองแหวน270 266 536 154
6ศาลาหลวง355 428 783322
รวม2,596 2,856 5,452 2,374

(ที่มา : จากข้อมูลตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้านตุลาคม 2559)
หมายเหตุ* จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจนี้ อาจไม่เท่ากับประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านได้
0.01s. 0.75MB