เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลประวัติเทศบาลตำบลศาลา
เทศบาลตำบลศาลาเดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลศาลา ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลศาลา โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นเทศบาลตำบลศาลาตั้งแต่วันที่ ๑๘กรกฎาคม ๒๕๕๑เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นเทศบาลตำบลศาลา ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ซึ่งขณะนั้นมีพื้นที่จำนวน ๑๙.๕๐ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ๑ตำบล คือ ๔ หมู่บ้าน บ้านศาลาดงลาน บ้านศาลาหลวง บ้านศาลาไชยและบ้านหนองแหวน

ดวงตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลศาลา เป็นตรารูปศาลาพักร้อน แสดงถึงใช้เป็นที่พักหรือเพื่อประโยชน์การงานอย่างใดอย่างหนึ่ง(สื่อถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในปัญหาต่างเข้ามาพักพิง มารับบริการและได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนจากเทศบาลตำบลศาลา)
0.01s. 0.50MB