ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 57,594 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพการคมนาคมทางบก)

การคมนาคมและขนส่งระหว่างตำบล ใช้เส้นทางถนนในการเดินทางและการขนส่งโดยมีเส้นทางที่สำคัญ จำนวน 2 สาย คือ

(1) ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1
ผ่านตำบลศาลา อำเภอเกาะคา ตำบลวังพร้าว และตำบลนาแส่ง
(2) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1034 อำเภอห้างฉัตร
ผ่านตำบลต่าง ๆ ภายในอำเภอ ได้แก่ ตำบลลำปางหลวง ตำบลเกาะคา ตำบลนาแก้ว ส่วนใหญ่มีรถสองแถวให้บริการรับจ้าง

การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบล บางช่วงเป็นถนนลูกรังและบางช่วงเป็นถนนคอนกรีตโดยมีรถสองแถวให้บริการรับจ้างประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ


การโทรคมนาคม
4.2.1 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง4.2.2 สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ 1 แห่ง (ศูนย์ AIS)

การไฟฟ้า

( แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า )

หมู่ที่ 1 บ้านศาลาดงลาน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 605 ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านศาลาไชย จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 1,293 ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแหวน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 154 ครัวเรือน
หมู่ที่ 6 บ้านศาลาหลวง จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 322 ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำห้วย , ลำน้ำ 4 สาย
บึง , หนองและอื่น ๆ 5 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย 2 แห่ง
บ่อน้ำตื้น 5 แห่ง
บ่อโยก 4 แห่ง
ประปา 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านศาลาดงลาน หมู่ที่ 2 บ้านศาลาไชย หมู่ที่ 4 บ้านหนองแหวน และหมู่ที่ 6 บ้านศาลาหลวง
เปลี่ยนภาษา