เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐานการคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพการคมนาคมทางบก)

การคมนาคมและขนส่งระหว่างตำบล ใช้เส้นทางถนนในการเดินทางและการขนส่งโดยมีเส้นทางที่สำคัญ จำนวน 2 สาย คือ

(1) ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1
ผ่านตำบลศาลา อำเภอเกาะคา ตำบลวังพร้าว และตำบลนาแส่ง
(2) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1034 อำเภอห้างฉัตร
ผ่านตำบลต่าง ๆ ภายในอำเภอ ได้แก่ ตำบลลำปางหลวง ตำบลเกาะคา ตำบลนาแก้ว ส่วนใหญ่มีรถสองแถวให้บริการรับจ้าง

การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบล บางช่วงเป็นถนนลูกรังและบางช่วงเป็นถนนคอนกรีตโดยมีรถสองแถวให้บริการรับจ้างประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ


การโทรคมนาคม
4.2.1 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง4.2.2 สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ 1 แห่ง (ศูนย์ AIS)0.02s. 0.50MB