ออนไลน์ 61 คน

เยี่ยมชม 57,621 คน

สภาพสังคม
การศึกษา
จำนวนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
(ร.ร.ศาลาวิทยา,ร.ร.เพ็ญจิตตพงษ์)
๒ แห่ง
จำนวนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
(ร.ร.ศาลาวิทยา,ร.ร.เพ็ญจิตตพงษ์)
๒ แห่ง
จำนวนโรงเรียนระดับอาชีวศึกษา
(วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา)
๑ แห่ง
จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลา)
๑ แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน ๔ แห่ง คือ

หมู่ที่ ๑บ้านศาลาดงลาน หมู่ที่ ๒บ้านศาลาไชย
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองแหวน หมู่ที่ ๖ บ้านศาลาหลวง

หอกระจายข่าว หรือเสียงตามสาย ๔ หมู่บ้าน

หมู่ที่ ๑บ้านศาลาดงลาน หมู่ที่ ๒ บ้านศาลาไชย
หมู่ที่ ๔บ้านหนองแหวน หมู่ที่ ๖ บ้านศาลาหลวง


อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขตเทศบาลตำบล)

รับจ้าง,ทำนา,ทำไร่ , ทำสวน , ค้าขาย , รับราชการ , รัฐวิสาหกิจ , รับเหมาก่อสร้าง ประกอบธุรกิจส่วนตัว , ผลิตสินค้าท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชน , โรงงานอุตสาหกรรมฯลฯ

เปลี่ยนภาษา