เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

( แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า )

หมู่ที่ 1 บ้านศาลาดงลาน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 605 ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านศาลาไชย จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 1,293 ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแหวน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 154 ครัวเรือน
หมู่ที่ 6 บ้านศาลาหลวง จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 322 ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
ลำห้วย , ลำน้ำ 4 สาย
บึง , หนองและอื่น ๆ 5 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย 2 แห่ง
บ่อน้ำตื้น 5 แห่ง
บ่อโยก 4 แห่ง
ประปา 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านศาลาดงลาน หมู่ที่ 2 บ้านศาลาไชย หมู่ที่ 4 บ้านหนองแหวน และหมู่ที่ 6 บ้านศาลาหลวง0.01s. 0.50MB